Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, rådgiving og forskning. Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale temaområder omfatter samferdsel, næringsutvikling, klima, miljø, energi, byutvikling og velferd.

Våre medarbeidere har meget høy akademisk kompetanse og bred erfaring innenfor konsulentvirksomhet. Ved behov utnytter vi et velutviklet nettverk med selskaper og ressurspersoner nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er i sin helhet eiet av medarbeiderne.

 • Ny rapport: Eierstyring i Vestfold fylkeskommune

  Oslo, 24.08.2016

  Vestfold fylkeskommune har arbeidet aktivt med eierstyring i mange år. I 2016 ba de Vista Analyse utarbeide en rapport om eierstyring av fylkeskommunens selskaper og fristilte virksomheter. Rapporten tar utgangspunkt i en tidligere Vista Analyse rapport for Vestfold fylkeskommune, fra 2008. Den omfatter en grundig gjennomgang av kriterier for valg av organisasjonsformer for fylkeskommunal virksomhet. Den trekker opp konkrete prinsipper for utøvelse av eierrollen, med sikte på å skape ryddige og transparente styringsprosesser. Rapporten skisserer også hvordan en eiermelding til fylkestinget kan utformes. Rapporten ble ferdigstilt 1. august 2016 og fylkeskommunen er allerede i gang med å planlegge oppfølging av denne overfor fylkestinget. Last ned rapporten.

 • Vista-partner til offentlig lovutvalg

  Oslo, 12.08.2016

  Partner i Vista Haakon Vennemo er utnevnt som medlem av et offentlig utvalg som skal utrede forslag til ny havne- og farvannslov. Utvalget skal avgi sin innstilling 1. desember 2017. Vennemo har tidligere deltatt i utvalg om merverdiavgift og om klimatilpasning. Flere andre partnere i Vista har også deltatt i offentlige utvalg de senere årene. Vi ser på dette som en anerkjennelse til Vista Analyse og som en del av vårt samfunnsoppdrag, sier daglig leder Ingeborg Rasmussen.

 • Økosystemtjenester og prissetting i samfunnsøkonomiske analyser

  Oslo, 08.08.2016

  I dette prosjektet for Kystverket har vi vurdert hvordan økosystemtjenestetilnærmingen kan anvendes for vurdering og prissetting av miljøvirkninger i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser av infrastrukturtiltak. Vi foreslår en tilnærming i to trinn. Først gjennomføres en screening for å identifisere de økosystemtjenestene som påvirkes og gi en første vurdering av velferdsendringen av disse. Dernest går man videre med de viktigste økosystemtjenestene som påvirkes og forsøker å verdsette disse, eller vurdere dem nærmere på annen måte dersom økonomisk verdsetting ikke er mulig per i dag. Last ned rapporten.

 • Vista-medarbeidere med tre kapitler i ny bok om investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser

  Oslo, 08.08.2016

  En ny bok fra Concept-programmet handler om hvordan miljøkonsekvenser kan håndteres i samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringsprosjekter. Det foreligger også et engelsk sammendrag.
  I boken beskriver Vistas Ståle Navrud metoder for verdsetting av miljøgoder, Steinar Strøms kapittel omhandler håndtering av miljøkonsekvenser ved kraftlinjer i Hardanger, mens Kristin Magnussen skriver om verdsetting av naturkapital og økosystemtjenester.

 • Pilotprosjekt om prissetting av naturinngrep i KVU Grenlandsbanen

  Oslo, 05.08.2016

  Vista Analyse har gjennomført et pilotprosjekt der vi har prissatt miljøvirkninger av naturinngrep ved bygging av jernbane. Rapporten prissetter naturinngrep som vanligvis behandles som ikke-prissatte konsekvenser i konseptvalgutredninger og konsekvensanalyser. Vi har benyttet en økosystemtjenestetilnærming og verdioverføringsmetoder for å komme fram til prisene for naturinngrep som gir reduserte muligheter for rekreasjon, påvirkning på kulturminner, naturmangfold osv. Rapporten er en delrapport for konseptvalgutredning Grenlandsbanen. Hovedrapporten fra KVU med alle delrapporter finnes her.

 • Vista Analyse skal bistå Arkivverket med å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse

  Oslo, 04.08.2016

  Vista Analyse skal i løpet av høsten 2016 bistå Arkivverket med å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse som en del av konseptutredning for Modernisering av Arkiv­vedlikehold og Overføring til Depot (MAVOD). Bistanden omfatter etablering og kjøring av modeller for samfunnsøkonomiske virkninger, usikkerhets­analyse, veiledning og kvalitetssikring av metode, veiledning i etablering av kvalitativt og kvantitativt datagrunnlag og kvalitetssikring av formelle krav til samfunnsøkonomiske analyser.

 • Vista Analyse har bistått UDI med å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse

  Oslo, 03.08.2016

  Vista Analyse har i løpet av våren 2016 bistått UDI med å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyse av stegvis modernisering av Utledningsdatabasen og Utlendingsforvaltningens fagsystemer, samt en gevinstrealiseringsplan. Bistanden innebar at Simen Pedersen satt i UDIs lokaler, for å sikre kunnskapsoverføring og forankring av metodikk for prissetting av nyttevirkninger.

 • Tilbakegang på vestlandet i årets KommuneNM

  Oslo, 02.08.2016

  Fallet i oljeprisen har slått ut i årets kommune-NM, som er gjennomført på oppdrag for NHO. Kommunene som har falt mest ligger hovedsakelig på vestlandet. Men endringene er fra et høyt nivå, og fortsatt dominerer kystkommunene sammen med byene toppen av kommunerangeringen. Kommuner med høyere innbyggertall blir systematisk rangert høyere enn kommuner med lavere innbyggertall, for de aller fleste indikatorene.

 • Hvor stor er nytten av tiltak som unngår oljesøl?

  Oslo, 02.08.2016

  Utslipp fra skipstrafikk kan forårsake miljøskader langs kysten, som gir velferdstap for dem som berøres. Dette tapet kommer i tillegg til kostnader ved for eksempel oljevernaksjoner, materielle skader på skip og last osv. Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avsluttet et mangeårig metodeutviklingsprosjekt som har hatt som mål å komme fram til kalkulasjonspriser som skal reflektere miljørelatert velferdstap som kan unngås ved tiltak, som for eksempel utbedringer av farleder. For å beregne dette velferdstapet har vi benyttet en anerkjent metodikk som lar folks preferanser i form av betalingsvillighet for tiltak for å unngå miljøskader komme til uttrykk i en spesialutformet spørreundersøkelse. Denne metodikken har blitt videreutviklet, tilpasset og grundig testet i løpet av prosjektet. Det har også blitt utviklet en metode som kan koble de beregnede kalkulasjonsprisene med tiltakenes effekt på risiko for utslipp og de miljøskader utslippene medfører. Metodikken og kalulasjonsprisenme benyttes i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser av tiltak. Rapporten kan leses her. Det er stor interesse for arbeidet internasjonalt, inkludert i forskningsverdenen. «Dette er et pionerarbeid i verdenssammenheng, og vi mener det vil styrke beslutningsgrunnlaget til Kystverket og inspirere andre etater til å vurdere prising av miljøeffekter», sier prosjektleder Henrik Lindhjem.

 • Vista Analyse har utarbeidet prognoser for offshore helikoptertrafikk til norske lufthavner

  Oslo, 02.08.2016

  I samarbeid med Econ Consulting Group har Vista Analyse bistått Avinor med å utarbeide prognoser for bevegelser av offshore helikoptertrafikk fra/til norske luft­havner for årene 2016-2019. Et sammendrag av prognosene kan leses her.

Flere nyheter:

01.08.2016
Ståle Navrud holdt gjesteforelesninger i fire land
09.06.2016
Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
03.06.2016
Miljørisiko i Kina: Langt høyere kompetanse
02.06.2016
Gruvevirksomhet i Repparfjord?
30.05.2016
Vista gir råd til den kinesiske regjeringen
13.05.2016
Vista Analyse bidrar til klimatilpasning i Vietnam
11.05.2016
Evaluering av soning med elektronisk kontroll
18.04.2016
Vista har analysert bankenes produktpakker
05.04.2016
Vista jobber for bevaring av Kinas naturmangfold
31.03.2016
Vista overleverer rapport til samferdselsministeren
29.03.2016
Henrik Lindhjem oppnevnt til svensk PhD-komite
18.03.2016
Evaluering av Forbrukerrådets markedsportaler
02.03.2016
Vista bidrar til SVVs metodeutvikling om netto ringvirkninger
18.02.2016
Vista Analyse inngår rammeavtale med Difi
18.02.2016
India, økonomi og geopolitikk
12.02.2016
China Council for International Cooperation on Environment and Development
04.02.2016
KILE for husholdninger
20.01.2016
Stort forskningsprosjekt til Vista
19.01.2016
Vista Analyse og Econ CG skal lage prognoser for offshore helikoptertrafikk
18.01.2016
20 samfunnsøkonomiske analyser av foreslåtte farleds- og fiskerihavntiltak
15.01.2016
Mange muligheter i vår regionale likevektsmodell, NOREG
08.01.2016
Konsekvenser av større kommunalt barnevernsansvar
15.12.2015
Vista vurderer prisportal for dagligvarer
27.11.2015
Regulering av havnekapital
25.11.2015
Vista Analyse har kartlagt forenklinger i kommunene
24.11.2015
Sjøtransport av gods har lavere marginale eksterne kostnader enn godstransport med tog og bil
20.11.2015
Hvordan skal støy prissettes?
19.11.2015
Vista Analyse bistår Miljødirektoratet med å utarbeide veiledning til kommunesektoren
18.11.2015
Vista i landskapet
18.11.2015
Vista Analyse er tildelt oppdraget med å bistå Statens vegvesen med revisjon av håndbok V712 Konsekvensanalyser
15.11.2015
Vista Analyse med to innlegg på Samferdselsdepartementets godsseminar
07.11.2015
Nettverk etter soning gjør en forskjell
02.11.2015
Vista tildelt fire prosjekt om netto ringvirkninger
23.10.2015
Landskapsopplevelser har høy verdi
19.10.2015
Øystein Hernæs til Vista Analyse
13.10.2015
Haakon Vennemo med gjesteforelesning på NHHs kurs i ressurs- og miljøøkonomi
16.09.2015
Gjennomgang av modellverktøyet på godstransportområdet
26.08.2015
Få nyetableringer i Moss sentrum
04.08.2015
NHOs kommuneNM 2015
02.07.2015
Statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger
01.07.2015
Vista blogger om Oslos naturverdier i EU-prosjekt
22.06.2015
I ROBEKs forgård
19.06.2015
Om menneskehandel i Samfunnsøkonomen
18.06.2015
Miljøkostnader ved ulike miljøpåvirkninger
18.06.2015
Grunnlag for naturavgift
11.06.2015
Fremmede arter har store samfunnsøkonomiske kostnader
10.06.2015
Kan nytteanslag fra litteraturen overføres med god nok presisjon?
10.06.2015
Hvilke verdier gir grønnstruktur i byer og tettsteder til folk som bor der?
05.06.2015
Hva er kostnader og nytte ved tiltak mot flom og overvann i urbane områder?
02.06.2015
Ikke fornuftig med offentlig-privat samarbeid om Ringeriksbanen
02.06.2015
Henrik Lindhjem oppnevnt til finsk PhD-komite
01.06.2015
Ståle Navrud bistilling i Vista Analyse
27.05.2015
Workshop om miljørisiko med kinesiske myndigheter
18.05.2015
Vistas Haakon Vennemo i China Council
16.05.2015
Pernille Parmer har forsvart sin doktoravhandling ved NTNU
13.05.2015
Internasjonal publisering om frivillig skogvern i Norge
12.05.2015
Elbiler og bilavgifter i Revidert nasjonalbudsjett
10.05.2015
Internasjonale erfaringer med håndtering av miljørisiko
07.05.2015
Naturverdier for milliarder i Oslo
07.05.2015
Mulighetsstudie for sammenslåing av kommunene i Langfjella
01.05.2015
Fagseminar Vista Analyse og Universitet i California, Berkeley
29.04.2015
Steinar Strøm møter paven
29.04.2015
Steinar Strøm presenterte rapport for paven
27.04.2015
Mer arbeid med velferdstap ved oljeutslipp fra skip
22.04.2015
Verdsetting av urbane økosystemtjenester
15.04.2015
Kinesisk forsker hos Statistisk Sentralbyrå og Vista Analyse
19.03.2015
Hva er nytte og kostnader ved overvannstiltak?
24.02.2015
Mulighetsstudie for sammenslåing av kommunene i Langfjella
23.02.2015
Dyr fornøyelse på snøscooter
18.02.2015
Utredning av ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet
05.02.2015
Utredning av tilskudd for kondemnering av skip
02.02.2015
Evaluering av regelverket for vannscooter
29.01.2015
Sofie Skjeflo har forsvart sin doktoravhandling ved NMBU
22.01.2015
Bør aldersgrensen i pensjonssystemet endres som følge av økende levealder?
20.01.2015
Hvordan håndtere ikke-prisede virkninger i samfunnsøkonomiske analyser?
12.01.2015
Luftforurensning bør fortsatt prissettes i Statens Vegvesens analyser
06.01.2015
Verdien av urbane økosystemtjenester: Oslo
28.12.2014
Pernille Parmer til Vista Analyse
25.12.2014
Økosystemtjenestetilnærmingens bidrag til nordisk ferskvannsforvaltning
25.12.2014
Tyra Ekhaugen tilbake til Vista Analyse
11.12.2014
Ny rapport om rapportering og dokumentasjon i skolesektoren
04.12.2014
Liberalisering av handel med fornybar energi-varer
26.11.2014
Seminar om miljørisiko i Bejing
24.11.2014
Økt snøscooterkjøring som følge av lovendring
13.11.2014
Ansettelseskomite for forskerutdanning ved Universitetet i Tromsø
01.11.2014
Maritime analyser i Vista Analyse
31.10.2014
Vista innleder om miljørisiko på seminar i Beijing
21.10.2014
CCS ingen lettvint løsning
14.10.2014
Vista i Samfunnsøkonomen: Velferdstap ved oljeutslipp
08.10.2014
Vista Analyse har kartlagt erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging
22.09.2014
Kvalitetssikring av statlig slepebåtberedskap
19.09.2014
Klimahandlingsregel i Norge?
12.09.2014
Vista Analyse med i Oslo Kommunes Næring for Klima-nettverk
12.09.2014
Styrking av miljødimensjonen i kinesisk samfunnsplanlegging
10.09.2014
Sofie Skjeflo til Vista
03.09.2014
Lokalisering av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal
26.08.2014
Klima og primærnæringar i Norden
11.08.2014
Prostitusjonsomfanget i Norge redusert som følge av lovforbud
28.07.2014
KommuneNM 2014: Jo større blant de små, jo bedre
18.06.2014
Miljøworkshop i Tongling
17.06.2014
Effekter og verdier av sosiale entreprenører
10.06.2014
Revidert veileder i økonomistyring for folkevalgte
09.06.2014
Nytte og kostnader ved tiltak i byvassdrag
04.06.2014
Ny bok om subsidier til forurenser
02.06.2014
Kakaoavfall som klimatiltak
21.05.2014
Verdien av norsk vannkraft i et klima- og miljøperpektiv
16.05.2014
Veiformål høyt prioritert
09.04.2014
Ny modell brukt i analyser av fremtidens utvikling i Nord-Norge
07.04.2014
Verdien av gratis kart- og eiendomsdata
07.04.2014
Kinesisk forsker hos Vista og Statistisk Sentralbyrå
26.03.2014
Vista-rapport om handel med miljøvarer er lansert i Genève
21.03.2014
Preferanser forklarer stemmegivining i EU til tross for konsensuskultur
10.03.2014
Stort samfunnsmessig gevinstpotensial for nasjonal høydemodell
03.03.2014
Etterspørsel etter forsikring mot flomskader i Vietnam
02.03.2014
Fiskefartøy i samfunnsøkonomiske analyser
24.02.2014
Redd Barna har lansert Vista-rapport om barn og klimaendringer
13.02.2014
Er investeringer i sosialt entreprenørskap god verdiskapning?
08.02.2014
Nytt prosjekt: effektar av rapportering i skulen
09.01.2014
Nytte og kostnader ved kystsonekartlegging i Astafjordprosjektet
05.01.2014
Vibeke Wøien Hansen til Vista Analyse
04.01.2014
Ny veileder i økonomiplanlegging for kommuner og fylkeskommuner
15.12.2013
HTU behandler flere husleietvister og på en grundigere måte enn forliksrådet
12.12.2013
Vista Analyse en Gaselle-bedrift for andre år på rad
04.12.2013
Vista diskuterer miljøulykker i Kina
01.12.2013
Vista Analyse skal kartlegge kommunenes klima- og energiplaner
29.11.2013
Skal du KVIRKE – bruk den spesialdesignede KVIRK-pikéen
25.11.2013
Analyse av investeringer i sosialt entreprenørskap
12.11.2013
Evaluering av Nordic World Heritage Foundation
04.11.2013
Markeds- og styringssvikten i dagens returmarked bør utbedres
05.10.2013
Baseline-studier for miljøplanlegging og miljørisiko i Kina
02.10.2013
Vista-partner publiserer i Internasjonal Politikk
27.09.2013
Økonomiplanlegging for folkevalgte
26.09.2013
Vista Analyse har analysert utgiftsbehovet i kommunal landbruksforvaltning
17.09.2013
Vista Analyse med stort nytt prosjekt i Kina
30.08.2013
Tre samfunnsøkonomiske analyser for Kystverket
27.08.2013
Mer prising av dyrket jord og naturressurser?
20.08.2013
Kristine von Simson til Vista Analyse
18.08.2013
Vista Analyse innleder på den årlige konferansen for miljøplanleggere i Kina
07.08.2013
Sola på topp i årets kommunekåring
06.08.2013
Hvem skal få norsk bistand?
03.08.2013
Pionerarbeid om velferdstap fra oljeutslipp langs kysten
06.07.2013
Rammeavtale med Politidirektoratet
06.07.2013
Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
27.06.2013
Hvordan kan Nord-Norge komme til å se ut fram mot 2050?
18.06.2013
Vista om Corporate Social Responsibility i India
13.06.2013
Hva er de økonomiske virkningene av naturkatastrofer og hvordan kan vi verdsette slike virkninger og den økonomiske nytten av å unngå dem?
03.06.2013
Vista Analyse har bidratt til å fylle begrepet "Forpliktende plan" med innhold
02.06.2013
Miljørisiko i Kina: Feltundersøkelser i Jiangsu, Anhui og Guizhou provinsene
15.05.2013
Temanummer av Samfunnsøkonomen om naturkapital og økosystemtjenester
15.05.2013
Vedtak om Uranienborg skole lener seg på vurdering av Vista Analyse
05.04.2013
Kommuneøkonomi i Vista Analyse
20.03.2013
Vista Analyse og CICERO skal bistå kinesiske miljøvernmyndigheter
08.03.2013
Evaluering av Initiativ for Etisk Handel
08.03.2013
Norsk økonomi og økosystemer i utlandet
14.02.2013
Avgift med stor effekt
16.01.2013
Veileder i økonomistyring for folkevalgte
10.01.2013
Snorre Kverndokk til Vista Analyse
04.01.2013
Nye beregninger viser positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet for IC-utbyggingen
17.12.2012
Vold i nære relasjoner
02.12.2012
Skogeieres kompensasjonskrav for vern
28.11.2012
Vista har evaluert tilskuddsordningene for økologisk landbruk
31.10.2012
Vista medarrangør i kurs for offentlige innkjøp
09.10.2012
Vista på vinnerteam i idekonkurranse
26.09.2012
Vista Analyse skal utarbeide en veileder i økonomiplanlegging for kommunesektoren
30.08.2012
Vista Analyse har evaluert virksomheten til Nordic Development Fund
17.08.2012
Kritisk til "grønt"
13.08.2012
Ny rapport om karbonlekkasjer
10.08.2012
Vista Analyse inngår rammeavtale med Statnett
07.08.2012
Kristin Magnussen til Vista Analyse
25.07.2012
Ny undersøking om økonomisk berekraft i kommunane
17.07.2012
Pris til Michael Hoel
18.06.2012
Bør offentlig finansierte posttjenester reduseres?
12.06.2012
Virkemidler for teknologiutvikling: hva sier forskningen?
30.05.2012
Billigere å begrense amalgamutslippene enn å fase ut bruken av amalgam
14.05.2012
Statlige overføringer til kommunene i Vestfold
14.05.2012
Kvalitetssikring av Ryfast og Eiganestunnelen
14.05.2012
Trafikkgrunnlag for Ryfast
11.05.2012
Rasmus Reinvang til Vista Analyse
27.04.2012
Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
25.04.2012
Utredning om tiltakskostnader i Klimameldingen
20.04.2012
Vista Analyse publiserer bok på kinesisk
18.04.2012
Ti punkter for raskere planprosesser
13.04.2012
Klimapolitikk og lederskap – hvilken rolle kan et lite land spille?
27.03.2012
Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon"
26.03.2012
Bilavgifter bidrar til lavere CO2-utslipp
12.03.2012
Nei til lyntog, JA til annen infrastruktur
12.03.2012
Vista arrangerte internasjonal miljøkonferanse
11.03.2012
Vista jobber med OECD på verdsetting av risiko
24.02.2012
Henning Wahlquist til Vista Analyse
27.01.2012
Ulønnsomme lyntog
25.01.2012
Energieffektivisering i eksisterende bygg
02.12.2011
Manglende miljøbegrunnelser
29.11.2011
Mernytte av transportinvesteringer – en nytteeffekt som er vanskelig å måle
26.11.2011
Analyse av statlige overføringer til kommunene i Vestfold
24.11.2011
Vista Analyse har utarbeidet undervisningsopplegg i kommunal økonomistyring for folkevalgte
31.10.2011
European Lifetime Achievement Award til Michael Hoel
27.10.2011
Vista-foredrag på Cappelen Damms klimaseminar
18.10.2011
Vista-foredrag om offentlig forvaltning av eiendom og ressurser: Hva skjedde på Fornebu?
10.10.2011
VISTA-FOREDRAG OM MAKROØKONOMISKE UTSIKTER
10.10.2011
Vista Analyse skal utrede samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distrikte
26.09.2011
Henrik Lindhjem ny redaktør i Samfunnsøkonomen
21.09.2011
Miljøskadelige subsidier bidrar til økte utslipp av klimagasser og store utgifter for fattige land.
14.09.2011
Annegrete Bruvoll Lead Author for FNs klimapanels femte hovedrapport
01.09.2011
Simen Pedersen til Vista
01.09.2011
Global meta-analyse av verdien av statistisk liv
20.08.2011
Verdien av biologisk mangfold og natur i Asia og Oceania
06.07.2011
Ny rapport: Økonomisk bærekraft i kommunene
16.06.2011
Ny rapport: Statlige tilsyns gebyrinntekter
11.06.2011
Ny rapport: Greening the economy: Nordic experiences and challenges
30.05.2011
Ny rapport: Utslippskutt i luftfart?
12.05.2011
Svarer folk annerledes på internettbaserte undersøkelser?
11.05.2011
Vista hjelper Verdensbanken i Asia
09.05.2011
Miljøpolitikk og lederskap – alternativer i et lite land?
04.05.2011
Ny rapport: Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk
13.04.2011
Jobb i Vista Analyse?
31.03.2011
Ny rapport: Biodrivstoff: hva er netto klimaeffekt?
22.03.2011
Hvordan reagerte kraftetterspørselen på pristoppene forrige vinter?
22.03.2011
Ny rapport: Internasjonale standarder for håndtering av miljømessige og sosiale forhold ved invester
01.03.2011
Nytten av samferdselsprosjekter undervurderes
18.02.2011
Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring av statlige investeringer
17.02.2011
Store klimagevinster ved planting av sitkagran langs kysten
29.11.2010
Analyse fra Vista: Konsekvenser for utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten
15.11.2010
Klimaendringer vil påvirke framtidig velferd
07.09.2010
Raskere og smartere samferdselsutbygging
07.09.2010
Kinesere hos Vista
27.07.2010
Sharing monetary benefits from forests - conflict or cooperation?
10.05.2010
Improving environmental planning in China
30.04.2010
Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v.
27.04.2010
OPS – svaret på manglende veger og jernbane?
26.04.2010
Ny rapport viser at det er MILLIARDER Å SPARE PÅ Å FÅ UNGE I JOBB
09.04.2010
Klimastrategi i Vestfold fylkeskommune
25.03.2010
Miljøregnskap Autoretur 2009
16.03.2010
Ny kraftledning over Hardangerfjorden: En samfunnsøkonomisk optimal løsning?
20.01.2010
Klimatilpasning og reduserte utslipp av klimagasser
20.01.2010
Reisemålsutvikling – et bidrag til verdiskapning
20.01.2010
Økonometrisk modell; varmepumpenes bidrag til norsk energiforsyning i 2020
20.01.2010
Handelsanalyser
20.01.2010
Metodeverktøy for samfunnsøkonomiske analyser
03.12.2009
Kraftledninger over Hardangerfjorden – Lønnsomhet og alternativer
12.11.2009
Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland
18.12.2008
Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus-kommunene. HØRINGSVERSJON
25.09.2008
Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korr
27.03.2008
Offentlig Privat Samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk. Utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS – et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
25.10.2007
Helhetsplan for Sandefjord Lufthavn
22.08.2007
Makroøkonomiske analyser innen miljøområdet
31.05.2007
Evaluering av samfunnsfaglig klimaforskningsprogram
16.01.2007
Kunnskapsdugnaden: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet – den norske modellen
22.06.2006
Om rammebetingelser for energiomlegging i bygge- og eiendomssektoren i Norge
20.12.2005
Hvordan stimulere til økoeffektive innovasjoner gjennom en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk?
07.07.2002
Tariffer for utkoblbar kraft, en trussel mot energiomleggingen?