Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, rådgiving og forskning. Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale temaområder omfatter samferdsel, næringsutvikling, klima, miljø, energi, byutvikling og velferd.

Våre medarbeidere har meget høy akademisk kompetanse og bred erfaring innenfor konsulentvirksomhet. Ved behov utnytter vi et velutviklet nettverk med selskaper og ressurspersoner nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er i sin helhet eiet av medarbeiderne.

 • Ny modell brukt i analyser av fremtidens utvikling i Nord-Norge

  Oslo, 09.04.2014

  Regjeringen har publisert analyser av Nord-Norges økonomi frem mot 2060, basert på vår nye makroøkonomiske likevektsmodell NOREG. Sammen med en regional spredningsmodell utviklet av Menon er dette den første økonomiske prognosemodell for Norge som både tar hensyn til økonomiske likevektsegenskaper og regional utvikling. Les om modellen  og Nærings- og fiskeridepartementets rapport.

 • Verdien av gratis kart- og eiendomsdata

  Oslo, 07.04.2014

  Kart- og eiendomsdata nær gratis å dele med flere. I dag må likevel brukerne betale for data. I vår rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet anslår vi at gratis kart- og gratis eiendomsdata er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Den samfunnsmessige gevinsten anslås til ca 60 millioner kroner i året. Nytten er særlig usikker - mellom 32 og 174 millioner kroner i året, og kostnaden ca. 30 millioner kroner. Se departementets pressemelding og omtale i Dagens Næringsliv

 • Kinesisk forsker hos Vista og Statistisk Sentralbyrå

  Oslo, 07.04.2014

  Fr. Ma Guoxia fra Chinese Academy of Environmental Planning (CAEP) under det kinesiske miljøverndepartementet ankom 1. april for et tre måneders forskningsopphold hos Statistisk Sentralbyrå i Oslo.  Ma skal særlig studere norske erfaringer med økonomiske modeller som også inkluderer miljøeffekter, noe det er stor etterspørsel etter i Kina. Oppholdet er en del av et treårisg samarbeidsprosjekt mellom Vista Analyse, CICERO og CAEP, som støttes av den norske ambassaden i Beijing. 

 • Vista-rapport om handel med miljøvarer er lansert i Genève

  Oslo, 26.03.2014

  På oppdrag for Utenriksdepartementet har Vista Analyse vurdert varer som landene i APEC gruppen har blitt enige om å redusere tollsatser og andre handelsbarrierer på av hensyn til miljø. Vista Analyse finner at produktkategoriene inneholder både miljømessige og ikke-miljømessige varer. Merpresise produktspesifikasjoner vil være nødvendig for å identifisere miljøvarene. Rapporten ble lansert på den norske delegasjonen i Genève 20 mars.

 • Preferanser forklarer stemmegivining i EU til tross for konsensuskultur

  Oslo, 21.03.2014

  Vibeke Wøien Hansen har publisert en artikkel i European Union Politics som viser at de ulike regjeringene i EUs Ministerråd stemmer i tråd med sine preferanser. Dersom et land opplever negativ nytte av ny politikk sammenliknet med gammel politikk, øker sannsynligheten for å stemme i mot forslaget. Dette nyanserer konsensuskulturen som tidligere studier har fokusert på og viser at EU er et levende politisk system som ikke bare produserer et felles minste multiplum.

 • Stort samfunnsmessig gevinstpotensial for nasjonal høydemodell

  Oslo, 10.03.2014

  Vista Analyse har på oppdrag fra Statens kartverk gjennomført en nytte-kostnadsanalyse av å etablere en nasjonal høydemodell som gjengir terrengets høyde (og overflate). Analysen av nytten er begrenset til NVEs skredarbeid og kommunenes nytte av programmet i bl.a. arealplanleggingen. Modellen kan gi betydelige gevinster i form av reduserte skader og tap av liv fra flom og skred.

 • Etterspørsel etter forsikring mot flomskader i Vietnam

  Oslo, 03.03.2014

  Kristin Magnussen fra Vista har vært medforfatter på en artikkel om etterspørselen etter forsikring mot flomskader i Vietnam i tidsskriftet «Environment and Development Economics». Vietnam er et av landene i verden som er mest utsatt for forventede, økte naturkatastrofer som følge av klimaendringer. Analysen vurderer samfunnets verdier av å unngå flom og flomskader. 

  Les mer »
 • Fiskefartøy i samfunnsøkonomiske analyser

  Oslo, 02.03.2014

  Det har ikke tidligere blitt utviklet eksplisitte kalkulasjonspriser for fiskefartøy. Med utgangspunkt i Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2012 har Vista Analyse estimert sammen­henger mellom fartøylengde og kalkulasjonspriser, dvs. den samfunns­økonomiske kost­naden av en time på sjøen eller en utseilt nautisk mil. Vi har også identifisert konsistente bedriftsøkonomiske enhetskostnader. Rapporten kan lastes ned her.

 • Redd Barna har lansert Vista-rapport om barn og klimaendringer

  Oslo, 24.02.2014

  Vista Analyse har på oppdrag for Redd Barna utarbeidet rapporten "Children and Climate Change", som oppsummerer hva vi vet om hvordan klimaendringer påvirker verdens barn. Rapporten ble lansert på en barnerettighets- frokost arrangert av Redd Barna 24. februar, hvor FNs klimautsending Jens Stoltenberg og 12 år gamle Eliah Hudgins kommenterte rapporten. Rapporten ble debattert i Aktuelt på nrk2 24.2. Se omtale på Redd Barnas sider.

 • Er investeringer i sosialt entreprenørskap god verdiskapning?

  Oslo, 13.02.2014

  Vista Analyse har gjennomført et FoU-prosjekt på oppdrag fra Ferd. Flere  spørsmål diskuteres, blant andre: Er det behov for sosiale entreprenører i den norske velferdsstaten? Er investeringer i sosialt entrepenørskap god verdiskapning? Hvilke spor settes og hva er den samfunnsøkonomiske effekten?  Kan effektene måles - og hvordan bør de måles? Resultater ble presentert på VelFERDkonferansen Sosialt Entreprenørskap 2014 Ferd Sosiale Entreprenører, se også presentasjon på nett.

Flere nyheter:

08.02.2014
Nytt prosjekt: effektar av rapportering i skulen
22.01.2014
Thomas Myhrvold-Hanssen til Vista Analyse
09.01.2014
Nytte og kostnader ved kystsonekartlegging i Astafjordprosjektet
05.01.2014
Vibeke Wøien Hansen til Vista Analyse
04.01.2014
Ny veileder i økonomiplanlegging for kommuner og fylkeskommuner
15.12.2013
HTU behandler flere husleietvister og på en grundigere måte enn forliksrådet
12.12.2013
Vista Analyse en Gaselle-bedrift for andre år på rad
04.12.2013
Vista diskuterer miljøulykker i Kina
01.12.2013
Vista Analyse skal kartlegge kommunenes klima- og energiplaner
29.11.2013
Skal du KVIRKE – bruk den spesialdesignede KVIRK-pikéen
25.11.2013
Analyse av investeringer i sosialt entreprenørskap
12.11.2013
Evaluering av Nordic World Heritage Foundation
04.11.2013
Markeds- og styringssvikten i dagens returmarked bør utbedres
05.10.2013
Baseline-studier for miljøplanlegging og miljørisiko i Kina
02.10.2013
Vista-partner publiserer i Internasjonal Politikk
27.09.2013
Økonomiplanlegging for folkevalgte
26.09.2013
Vista Analyse har analysert utgiftsbehovet i kommunal landbruksforvaltning
17.09.2013
Vista Analyse med stort nytt prosjekt i Kina
30.08.2013
Tre samfunnsøkonomiske analyser for Kystverket
27.08.2013
Mer prising av dyrket jord og naturressurser?
20.08.2013
Kristine von Simson til Vista Analyse
18.08.2013
Vista Analyse innleder på den årlige konferansen for miljøplanleggere i Kina
07.08.2013
Sola på topp i årets kommunekåring
06.08.2013
Hvem skal få norsk bistand?
03.08.2013
Pionerarbeid om velferdstap fra oljeutslipp langs kysten
06.07.2013
Rammeavtale med Politidirektoratet
06.07.2013
Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
27.06.2013
Hvordan kan Nord-Norge komme til å se ut fram mot 2050?
18.06.2013
Vista om Corporate Social Responsibility i India
13.06.2013
Hva er de økonomiske virkningene av naturkatastrofer og hvordan kan vi verdsette slike virkninger og den økonomiske nytten av å unngå dem?
03.06.2013
Vista Analyse har bidratt til å fylle begrepet "Forpliktende plan" med innhold
02.06.2013
Miljørisiko i Kina: Feltundersøkelser i Jiangsu, Anhui og Guizhou provinsene
15.05.2013
Vedtak om Uranienborg skole lener seg på vurdering av Vista Analyse
05.04.2013
Kommuneøkonomi i Vista Analyse
20.03.2013
Vista Analyse og CICERO skal bistå kinesiske miljøvernmyndigheter
08.03.2013
Evaluering av Initiativ for Etisk Handel
08.03.2013
Norsk økonomi og økosystemer i utlandet
14.02.2013
Avgift med stor effekt
16.01.2013
Veileder i økonomistyring for folkevalgte
10.01.2013
Snorre Kverndokk til Vista Analyse
04.01.2013
Nye beregninger viser positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet for IC-utbyggingen
17.12.2012
Vold i nære relasjoner
28.11.2012
Vista har evaluert tilskuddsordningene for økologisk landbruk
31.10.2012
Vista medarrangør i kurs for offentlige innkjøp
09.10.2012
Vista på vinnerteam i idekonkurranse
26.09.2012
Vista Analyse skal utarbeide en veileder i økonomiplanlegging for kommunesektoren
30.08.2012
Vista Analyse har evaluert virksomheten til Nordic Development Fund
17.08.2012
Kritisk til "grønt"
13.08.2012
Ny rapport om karbonlekkasjer
10.08.2012
Vista Analyse inngår rammeavtale med Statnett
07.08.2012
Kristin Magnussen til Vista Analyse
25.07.2012
Ny undersøking om økonomisk berekraft i kommunane
18.06.2012
Bør offentlig finansierte posttjenester reduseres?
12.06.2012
Virkemidler for teknologiutvikling: hva sier forskningen?
30.05.2012
Billigere å begrense amalgamutslippene enn å fase ut bruken av amalgam
14.05.2012
Trafikkgrunnlag for Ryfast
14.05.2012
Statlige overføringer til kommunene i Vestfold
14.05.2012
Kvalitetssikring av Ryfast og Eiganestunnelen
11.05.2012
Rasmus Reinvang til Vista Analyse
27.04.2012
Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
25.04.2012
Utredning om tiltakskostnader i Klimameldingen
20.04.2012
Vista Analyse publiserer bok på kinesisk
18.04.2012
Ti punkter for raskere planprosesser
13.04.2012
Klimapolitikk og lederskap – hvilken rolle kan et lite land spille?
27.03.2012
Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon"
26.03.2012
Bilavgifter bidrar til lavere CO2-utslipp
12.03.2012
Nei til lyntog, JA til annen infrastruktur
12.03.2012
Vista arrangerte internasjonal miljøkonferanse
11.03.2012
Vista jobber med OECD på verdsetting av risiko
24.02.2012
Henning Wahlquist til Vista Analyse
27.01.2012
Ulønnsomme lyntog
25.01.2012
Energieffektivisering i eksisterende bygg
02.12.2011
Manglende miljøbegrunnelser
29.11.2011
Mernytte av transportinvesteringer – en nytteeffekt som er vanskelig å måle
26.11.2011
Analyse av statlige overføringer til kommunene i Vestfold
24.11.2011
Vista Analyse har utarbeidet undervisningsopplegg i kommunal økonomistyring for folkevalgte
31.10.2011
European Lifetime Achievement Award til Michael Hoel
27.10.2011
Vista-foredrag på Cappelen Damms klimaseminar
18.10.2011
Vista-foredrag om offentlig forvaltning av eiendom og ressurser: Hva skjedde på Fornebu?
10.10.2011
VISTA-FOREDRAG OM MAKROØKONOMISKE UTSIKTER
10.10.2011
Vista Analyse skal utrede samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distrikte
26.09.2011
Henrik Lindhjem ny redaktør i Samfunnsøkonomen
21.09.2011
Miljøskadelige subsidier bidrar til økte utslipp av klimagasser og store utgifter for fattige land.
14.09.2011
Annegrete Bruvoll Lead Author for FNs klimapanels femte hovedrapport
01.09.2011
Simen Pedersen til Vista
06.07.2011
Ny rapport: Økonomisk bærekraft i kommunene
16.06.2011
Ny rapport: Statlige tilsyns gebyrinntekter
11.06.2011
Ny rapport: Greening the economy: Nordic experiences and challenges
30.05.2011
Ny rapport: Utslippskutt i luftfart?
11.05.2011
Vista hjelper Verdensbanken i Asia
09.05.2011
Miljøpolitikk og lederskap – alternativer i et lite land?
04.05.2011
Ny rapport: Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk
13.04.2011
Jobb i Vista Analyse?
31.03.2011
Ny rapport: Biodrivstoff: hva er netto klimaeffekt?
22.03.2011
Hvordan reagerte kraftetterspørselen på pristoppene forrige vinter?
22.03.2011
Ny rapport: Internasjonale standarder for håndtering av miljømessige og sosiale forhold ved invester
01.03.2011
Nytten av samferdselsprosjekter undervurderes
18.02.2011
Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring av statlige investeringer
17.02.2011
Store klimagevinster ved planting av sitkagran langs kysten
29.11.2010
Analyse fra Vista: Konsekvenser for utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten
15.11.2010
Klimaendringer vil påvirke framtidig velferd
07.09.2010
Raskere og smartere samferdselsutbygging
07.09.2010
Kinesere hos Vista
27.07.2010
Sharing monetary benefits from forests - conflict or cooperation?
10.05.2010
Improving environmental planning in China
30.04.2010
Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v.
27.04.2010
OPS – svaret på manglende veger og jernbane?
26.04.2010
Ny rapport viser at det er MILLIARDER Å SPARE PÅ Å FÅ UNGE I JOBB
09.04.2010
Klimastrategi i Vestfold fylkeskommune
25.03.2010
Miljøregnskap Autoretur 2009
16.03.2010
Ny kraftledning over Hardangerfjorden: En samfunnsøkonomisk optimal løsning?
20.01.2010
Metodeverktøy for samfunnsøkonomiske analyser
20.01.2010
Reisemålsutvikling – et bidrag til verdiskapning
20.01.2010
Økonometrisk modell; varmepumpenes bidrag til norsk energiforsyning i 2020
20.01.2010
Handelsanalyser
20.01.2010
Klimatilpasning og reduserte utslipp av klimagasser
03.12.2009
Kraftledninger over Hardangerfjorden – Lønnsomhet og alternativer
12.11.2009
Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland
18.12.2008
Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus-kommunene. HØRINGSVERSJON
25.09.2008
Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korr
27.03.2008
Offentlig Privat Samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk. Utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS – et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
25.10.2007
Helhetsplan for Sandefjord Lufthavn
22.08.2007
Makroøkonomiske analyser innen miljøområdet
31.05.2007
Evaluering av samfunnsfaglig klimaforskningsprogram
16.01.2007
Kunnskapsdugnaden: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet – den norske modellen
22.06.2006
Om rammebetingelser for energiomlegging i bygge- og eiendomssektoren i Norge
20.12.2005
Hvordan stimulere til økoeffektive innovasjoner gjennom en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk?
07.07.2002
Tariffer for utkoblbar kraft, en trussel mot energiomleggingen?