Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, rådgiving og forskning. Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale temaområder omfatter samferdsel, næringsutvikling, klima, miljø, energi, byutvikling og velferd.

Våre medarbeidere har meget høy akademisk kompetanse og bred erfaring innenfor konsulentvirksomhet. Ved behov utnytter vi et velutviklet nettverk med selskaper og ressurspersoner nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er i sin helhet eiet av medarbeiderne.

 • Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?

  Oslo, 09.06.2016

  Private aktører spiller mange roller i barnevernet. Vista Analyse har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet analysert konsekvensene av dagens bruk av private aktører både i det kommunale barnevernet, på fosterhjemsområdet og på institusjonsområdet. De private aktørene har i stor grad fått utforme sine roller selv. Statlige myndigheter har i liten grad regulert de juridiske og markedsmessige forholdene. Dette har satt de kommunale barnevernstjenestene i en vanskelig situasjon: De har et omfattende, men uklart, juridisk ansvar når de velger å kjøpe tjenester, men må selv utforme virkemidlene for å ivareta dette ansvaret. De må også selv finne ut hvordan de skal manøvrere i markeder sterkt preget av leverandørmakt og asymmetrisk informasjon. Vi mener det er behov for juridiske avklaringer og bedre regulering av de ulike delmarkedene innenfor både det kommunale og det statlige barnevernet, og foreslår en rekke konkrete tiltak for hvordan dette bør gjøres. Professor Kirsten Sandberg ved Juridisk fakultet, UiO, har bistått i utredningsarbeidet. Les rapporten.

 • Miljørisiko i Kina: Langt høyere kompetanse

  Oslo, 03.06.2016

  Sammen med Cicero og Chinese Academy of Environmental Planning har Vista Analyse i tre år arbeidet med miljøplanleggere i de kinesiske provinsene Jiangsu, Anhui og Guizhou. Et viktig formål har vært å øke miljøplanleggernes kunnskaper slik at miljørisiko kan håndteres på en bedre måte. De tre provinsene har til sammen 175 millioner innbyggere. Ved prosjektets begynnelse ble planleggernes kunnskaper undersøkt. Ved prosjektavslutning gjorde vi det samme. Undersøkelsene tyder på at prosjektet har vært meget vellykket. Blant de 103 individene I den direkte målgruppa steg andelen med god kompetanse fra 27 til 85 prosent. Vi er meget stolte over det vi har fått til, sier prosjektleder Haakon Vennemo. Evalueringsrapporten er her.

 • Gruvevirksomhet i Repparfjord?

  Oslo, 02.06.2016

  På oppdrag for Sametinget har Vista Analyse gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av planene for gruvevirksomhet i Repparfjord i Kvalsund kommune i Finnmark. Rapporten konkluderer med at det ut fra foreliggende analyser ikke er mulig å avgjøre hvorvidt den samfunnsøkonomiske gevinsten fra virksomheten vil være større eller mindre enn de samfunnsøkonomiske kostnadene.
  Rapporten ble presentert på et møte i Oslo 2. juni, og har fått bred omtale i media.

 • Vista gir råd til den kinesiske regjeringen

  Oslo, 30.05.2016

  Miljørisiko – faren for skade ved kroniske og akutte miljøbelastninger – er et stort problem i Kina. I samarbeid med Cicero, Chinese Academy of Environmental Planning og miljøplanleggere i tre kinesiske provinser har Vista Analyse utarbeidet et rammeverk for å håndtere og redusere miljørisiko i landet. Veikartet er blitt utprøvd i provinsene med godt resultat. - Nå er det viktig at det kinesiske miljøverndepartementet ber provinser og byer rundt om i landet å ta det i bruk. Det er vårt viktigste råd til den kinesiske regjeringen, sier de to prosjektlederne Yu Fang ved CAEP og Haakon Vennemo i Vista. Rammeverket finnes her. Anbefalingene kan leses her.

  Bildet viser deltagerne på avslutningskonferansen i Beijing

 • Vista Analyse bidrar til klimatilpasning i Vietnam

  Oslo, 13.05.2016

  Vietnam er et av landene i verden som er mest utsatt for klimaendringer i form av orkan og oversvømmelse. Vista Analyse inngikk nylig avtale om å arbeide med klimatilpasning i landet. Vi skal analysere hvordan de fattigste i lokalbefolkningen kan oppmuntres til å forsterke boligene sine. Vi arbeider i byen Danang sammen med blant annet Womens’ Union i byen. 12. mai ble det holdt åpningskonferanse med mer enn 60 deltagere. Henrik Lindhjem, Sofie Skjeflo og Haakon Vennemo var Vistas deltagere.

  Les om åpningskonferansen på CCCOs hjemmeside (foreløpig kun på vietnamesisk ;) ).
  Bildet til venstre viser Vistas medarbeidere på besøk i Department of Foreign Affairs.

 • Evaluering av soning med elektronisk kontroll

  Oslo, 11.05.2016

  Vista Analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Rapporten bekrefter at EK oppleves som en streng og krevende straffereaksjon. Ordningen virker positivt på tilbakefall til ny kriminalitet og er en god løsning for den domfeltes nærmeste familie. Evalueringen konkluderer med at ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom sammenlignet med soning i fengsel på lavere sikkerhetsnivå.

  Les mer om saken på justisdepartementet sine sider.
  Last ned rapporten.

 • Vista har analysert bankenes produktpakker

  Oslo, 18.04.2016

  De fleste lån i Norge i dag tilbys bare sammen med andre banktjenester, i produktpakker. Lån i produktpakker er billigere enn andre lån. Er lånene billigere for å lokke forbrukerne til å kjøpe banktjenester de egentlig ikke vil ha? Klarer forbrukerne å holde oversikten? Er dette skadelig for konkurransen? I en ny rapport for Forbrukerrådet har Vista Analyse diskutert disse spørsmålene. Les rapporten.

 • Vista jobber for bevaring av Kinas naturmangfold

  Oslo, 05.04.2016

  Vista bidrar for tiden til et norsk-kinesisk samarbeidsprosjekt om “Mainstreaming Biodiversity and Ecosystem Values into Policy-making in China”. Prosjektet ledes av Miljødirektoratet i samarbeid med Chinese Research Academy of Environmental Sciences. Henrik Lindhjem presenterte nylig en rapport om norske og europeiske erfaringer på et seminar i Beijing 31. mars 2016. Prosjektet sikter mot både å verdsette naturmangfold og økosystemtjenester i ulike lokale områder i Kina og finne bedre måter å stimulere til bedre miljøforvaltning på kommunenivå. BNP suppleres for tiden med miljøindikatorer i Kina for å vurdere lokale myndigheters resultater.
  Les rapporten.

 • Vista overleverer rapport til samferdselsministeren

  Oslo, 31.03.2016

  Vista Analyse har på oppdrag fra NHO vurdert hva som skal til for å halvere planleggingstiden i samferdselsprosjekter fra 10 til 5 år. Rapporten går gjennom, og viser virkningene av, tiltak som er gjort i løpet av de siste 3-4 årene, identifiserer gjenstående flaskehalser og konkretiserer tiltak som kan få planleggingstiden ned i fem år. Rapporten understreker viktigheten av politisk vilje til å holde framdrift, samt at vedtatte prosjekter følges opp med bevilgninger.
  Les rapporten her.
  Tidligere rapporter om temaet: Norsk samferdselsplanlegging - kostnader og mulige besparelser og Ti punkter for raskere planprosesser.

 • Henrik Lindhjem oppnevnt til svensk PhD-komite

  Oslo, 29.03.2016

  Henrik Lindhjem er oppnevnt, sammen med Professor Pere Reira ved Universitat Autonome de Barcelona og Åsa Löfgren ved Universitetet i Göteborg, til å delta i PhD-komiteen til Katarina Östberg ved Centre for Environmental and Resource Economics, ved Umeå Universitet. Temaet er økonomisk verdsetting av økosystemtjenester i kystsonen. Veiledere har vært Göran Bostedt, Bengt Kriström og Cecilia Håkansson. Temaet passer godt med metodearbeid på flere prosjekter Vista jobber med på verdsetting og forvaltning av økosystemtjenester fra vann og kyst de senere år.

Flere nyheter:

18.03.2016
Evaluering av Forbrukerrådets markedsportaler
02.03.2016
Vista bidrar til SVVs metodeutvikling om netto ringvirkninger
18.02.2016
Vista Analyse inngår rammeavtale med Difi
18.02.2016
India, økonomi og geopolitikk
12.02.2016
China Council for International Cooperation on Environment and Development
04.02.2016
KILE for husholdninger
20.01.2016
Stort forskningsprosjekt til Vista
19.01.2016
Vista Analyse og Econ CG skal lage prognoser for offshore helikoptertrafikk
18.01.2016
20 samfunnsøkonomiske analyser av foreslåtte farleds- og fiskerihavntiltak
15.01.2016
Mange muligheter i vår regionale likevektsmodell, NOREG
08.01.2016
Konsekvenser av større kommunalt barnevernsansvar
15.12.2015
Vista vurderer prisportal for dagligvarer
27.11.2015
Regulering av havnekapital
25.11.2015
Vista Analyse har kartlagt forenklinger i kommunene
24.11.2015
Sjøtransport av gods har lavere marginale eksterne kostnader enn godstransport med tog og bil
20.11.2015
Hvordan skal støy prissettes?
19.11.2015
Vista Analyse bistår Miljødirektoratet med å utarbeide veiledning til kommunesektoren
18.11.2015
Vista i landskapet
18.11.2015
Vista Analyse er tildelt oppdraget med å bistå Statens vegvesen med revisjon av håndbok V712 Konsekvensanalyser
15.11.2015
Vista Analyse med to innlegg på Samferdselsdepartementets godsseminar
07.11.2015
Nettverk etter soning gjør en forskjell
02.11.2015
Vista tildelt fire prosjekt om netto ringvirkninger
23.10.2015
Landskapsopplevelser har høy verdi
19.10.2015
Øystein Hernæs til Vista Analyse
13.10.2015
Haakon Vennemo med gjesteforelesning på NHHs kurs i ressurs- og miljøøkonomi
16.09.2015
Gjennomgang av modellverktøyet på godstransportområdet
26.08.2015
Få nyetableringer i Moss sentrum
04.08.2015
NHOs kommuneNM 2015
02.07.2015
Statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger
01.07.2015
Vista blogger om Oslos naturverdier i EU-prosjekt
22.06.2015
I ROBEKs forgård
19.06.2015
Om menneskehandel i Samfunnsøkonomen
18.06.2015
Miljøkostnader ved ulike miljøpåvirkninger
18.06.2015
Grunnlag for naturavgift
11.06.2015
Fremmede arter har store samfunnsøkonomiske kostnader
10.06.2015
Kan nytteanslag fra litteraturen overføres med god nok presisjon?
10.06.2015
Hvilke verdier gir grønnstruktur i byer og tettsteder til folk som bor der?
05.06.2015
Hva er kostnader og nytte ved tiltak mot flom og overvann i urbane områder?
02.06.2015
Ikke fornuftig med offentlig-privat samarbeid om Ringeriksbanen
02.06.2015
Henrik Lindhjem oppnevnt til finsk PhD-komite
01.06.2015
Ståle Navrud bistilling i Vista Analyse
27.05.2015
Workshop om miljørisiko med kinesiske myndigheter
18.05.2015
Vistas Haakon Vennemo i China Council
16.05.2015
Pernille Parmer har forsvart sin doktoravhandling ved NTNU
13.05.2015
Internasjonal publisering om frivillig skogvern i Norge
12.05.2015
Elbiler og bilavgifter i Revidert nasjonalbudsjett
10.05.2015
Internasjonale erfaringer med håndtering av miljørisiko
07.05.2015
Naturverdier for milliarder i Oslo
07.05.2015
Mulighetsstudie for sammenslåing av kommunene i Langfjella
01.05.2015
Fagseminar Vista Analyse og Universitet i California, Berkeley
29.04.2015
Steinar Strøm møter paven
29.04.2015
Steinar Strøm presenterte rapport for paven
27.04.2015
Mer arbeid med velferdstap ved oljeutslipp fra skip
22.04.2015
Verdsetting av urbane økosystemtjenester
15.04.2015
Kinesisk forsker hos Statistisk Sentralbyrå og Vista Analyse
19.03.2015
Hva er nytte og kostnader ved overvannstiltak?
24.02.2015
Mulighetsstudie for sammenslåing av kommunene i Langfjella
23.02.2015
Dyr fornøyelse på snøscooter
18.02.2015
Utredning av ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet
05.02.2015
Utredning av tilskudd for kondemnering av skip
02.02.2015
Evaluering av regelverket for vannscooter
29.01.2015
Sofie Skjeflo har forsvart sin doktoravhandling ved NMBU
22.01.2015
Bør aldersgrensen i pensjonssystemet endres som følge av økende levealder?
20.01.2015
Hvordan håndtere ikke-prisede virkninger i samfunnsøkonomiske analyser?
12.01.2015
Luftforurensning bør fortsatt prissettes i Statens Vegvesens analyser
06.01.2015
Verdien av urbane økosystemtjenester: Oslo
28.12.2014
Pernille Parmer til Vista Analyse
25.12.2014
Økosystemtjenestetilnærmingens bidrag til nordisk ferskvannsforvaltning
25.12.2014
Tyra Ekhaugen tilbake til Vista Analyse
11.12.2014
Ny rapport om rapportering og dokumentasjon i skolesektoren
04.12.2014
Liberalisering av handel med fornybar energi-varer
26.11.2014
Seminar om miljørisiko i Bejing
24.11.2014
Økt snøscooterkjøring som følge av lovendring
13.11.2014
Ansettelseskomite for forskerutdanning ved Universitetet i Tromsø
01.11.2014
Maritime analyser i Vista Analyse
31.10.2014
Vista innleder om miljørisiko på seminar i Beijing
21.10.2014
CCS ingen lettvint løsning
14.10.2014
Vista i Samfunnsøkonomen: Velferdstap ved oljeutslipp
08.10.2014
Vista Analyse har kartlagt erfaringer og utfordringer med klima- og energiplanlegging
22.09.2014
Kvalitetssikring av statlig slepebåtberedskap
19.09.2014
Klimahandlingsregel i Norge?
12.09.2014
Vista Analyse med i Oslo Kommunes Næring for Klima-nettverk
12.09.2014
Styrking av miljødimensjonen i kinesisk samfunnsplanlegging
10.09.2014
Sofie Skjeflo til Vista
03.09.2014
Lokalisering av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal
26.08.2014
Klima og primærnæringar i Norden
11.08.2014
Prostitusjonsomfanget i Norge redusert som følge av lovforbud
28.07.2014
KommuneNM 2014: Jo større blant de små, jo bedre
18.06.2014
Miljøworkshop i Tongling
17.06.2014
Effekter og verdier av sosiale entreprenører
10.06.2014
Revidert veileder i økonomistyring for folkevalgte
09.06.2014
Nytte og kostnader ved tiltak i byvassdrag
04.06.2014
Ny bok om subsidier til forurenser
02.06.2014
Kakaoavfall som klimatiltak
21.05.2014
Verdien av norsk vannkraft i et klima- og miljøperpektiv
16.05.2014
Veiformål høyt prioritert
09.04.2014
Ny modell brukt i analyser av fremtidens utvikling i Nord-Norge
07.04.2014
Verdien av gratis kart- og eiendomsdata
07.04.2014
Kinesisk forsker hos Vista og Statistisk Sentralbyrå
26.03.2014
Vista-rapport om handel med miljøvarer er lansert i Genève
21.03.2014
Preferanser forklarer stemmegivining i EU til tross for konsensuskultur
10.03.2014
Stort samfunnsmessig gevinstpotensial for nasjonal høydemodell
03.03.2014
Etterspørsel etter forsikring mot flomskader i Vietnam
02.03.2014
Fiskefartøy i samfunnsøkonomiske analyser
24.02.2014
Redd Barna har lansert Vista-rapport om barn og klimaendringer
13.02.2014
Er investeringer i sosialt entreprenørskap god verdiskapning?
08.02.2014
Nytt prosjekt: effektar av rapportering i skulen
09.01.2014
Nytte og kostnader ved kystsonekartlegging i Astafjordprosjektet
05.01.2014
Vibeke Wøien Hansen til Vista Analyse
04.01.2014
Ny veileder i økonomiplanlegging for kommuner og fylkeskommuner
15.12.2013
HTU behandler flere husleietvister og på en grundigere måte enn forliksrådet
12.12.2013
Vista Analyse en Gaselle-bedrift for andre år på rad
04.12.2013
Vista diskuterer miljøulykker i Kina
01.12.2013
Vista Analyse skal kartlegge kommunenes klima- og energiplaner
29.11.2013
Skal du KVIRKE – bruk den spesialdesignede KVIRK-pikéen
25.11.2013
Analyse av investeringer i sosialt entreprenørskap
12.11.2013
Evaluering av Nordic World Heritage Foundation
04.11.2013
Markeds- og styringssvikten i dagens returmarked bør utbedres
05.10.2013
Baseline-studier for miljøplanlegging og miljørisiko i Kina
02.10.2013
Vista-partner publiserer i Internasjonal Politikk
27.09.2013
Økonomiplanlegging for folkevalgte
26.09.2013
Vista Analyse har analysert utgiftsbehovet i kommunal landbruksforvaltning
17.09.2013
Vista Analyse med stort nytt prosjekt i Kina
30.08.2013
Tre samfunnsøkonomiske analyser for Kystverket
27.08.2013
Mer prising av dyrket jord og naturressurser?
20.08.2013
Kristine von Simson til Vista Analyse
18.08.2013
Vista Analyse innleder på den årlige konferansen for miljøplanleggere i Kina
07.08.2013
Sola på topp i årets kommunekåring
06.08.2013
Hvem skal få norsk bistand?
03.08.2013
Pionerarbeid om velferdstap fra oljeutslipp langs kysten
06.07.2013
Rammeavtale med Politidirektoratet
06.07.2013
Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
27.06.2013
Hvordan kan Nord-Norge komme til å se ut fram mot 2050?
18.06.2013
Vista om Corporate Social Responsibility i India
13.06.2013
Hva er de økonomiske virkningene av naturkatastrofer og hvordan kan vi verdsette slike virkninger og den økonomiske nytten av å unngå dem?
03.06.2013
Vista Analyse har bidratt til å fylle begrepet "Forpliktende plan" med innhold
02.06.2013
Miljørisiko i Kina: Feltundersøkelser i Jiangsu, Anhui og Guizhou provinsene
15.05.2013
Temanummer av Samfunnsøkonomen om naturkapital og økosystemtjenester
15.05.2013
Vedtak om Uranienborg skole lener seg på vurdering av Vista Analyse
05.04.2013
Kommuneøkonomi i Vista Analyse
20.03.2013
Vista Analyse og CICERO skal bistå kinesiske miljøvernmyndigheter
08.03.2013
Evaluering av Initiativ for Etisk Handel
08.03.2013
Norsk økonomi og økosystemer i utlandet
14.02.2013
Avgift med stor effekt
16.01.2013
Veileder i økonomistyring for folkevalgte
10.01.2013
Snorre Kverndokk til Vista Analyse
04.01.2013
Nye beregninger viser positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet for IC-utbyggingen
17.12.2012
Vold i nære relasjoner
02.12.2012
Skogeieres kompensasjonskrav for vern
28.11.2012
Vista har evaluert tilskuddsordningene for økologisk landbruk
31.10.2012
Vista medarrangør i kurs for offentlige innkjøp
09.10.2012
Vista på vinnerteam i idekonkurranse
26.09.2012
Vista Analyse skal utarbeide en veileder i økonomiplanlegging for kommunesektoren
30.08.2012
Vista Analyse har evaluert virksomheten til Nordic Development Fund
17.08.2012
Kritisk til "grønt"
13.08.2012
Ny rapport om karbonlekkasjer
10.08.2012
Vista Analyse inngår rammeavtale med Statnett
07.08.2012
Kristin Magnussen til Vista Analyse
25.07.2012
Ny undersøking om økonomisk berekraft i kommunane
17.07.2012
Pris til Michael Hoel
18.06.2012
Bør offentlig finansierte posttjenester reduseres?
12.06.2012
Virkemidler for teknologiutvikling: hva sier forskningen?
30.05.2012
Billigere å begrense amalgamutslippene enn å fase ut bruken av amalgam
14.05.2012
Statlige overføringer til kommunene i Vestfold
14.05.2012
Kvalitetssikring av Ryfast og Eiganestunnelen
14.05.2012
Trafikkgrunnlag for Ryfast
11.05.2012
Rasmus Reinvang til Vista Analyse
27.04.2012
Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
25.04.2012
Utredning om tiltakskostnader i Klimameldingen
20.04.2012
Vista Analyse publiserer bok på kinesisk
18.04.2012
Ti punkter for raskere planprosesser
13.04.2012
Klimapolitikk og lederskap – hvilken rolle kan et lite land spille?
27.03.2012
Evaluering av "Kompetansenettverket for småskala matproduksjon"
26.03.2012
Bilavgifter bidrar til lavere CO2-utslipp
12.03.2012
Nei til lyntog, JA til annen infrastruktur
12.03.2012
Vista arrangerte internasjonal miljøkonferanse
11.03.2012
Vista jobber med OECD på verdsetting av risiko
24.02.2012
Henning Wahlquist til Vista Analyse
27.01.2012
Ulønnsomme lyntog
25.01.2012
Energieffektivisering i eksisterende bygg
02.12.2011
Manglende miljøbegrunnelser
29.11.2011
Mernytte av transportinvesteringer – en nytteeffekt som er vanskelig å måle
26.11.2011
Analyse av statlige overføringer til kommunene i Vestfold
24.11.2011
Vista Analyse har utarbeidet undervisningsopplegg i kommunal økonomistyring for folkevalgte
31.10.2011
European Lifetime Achievement Award til Michael Hoel
27.10.2011
Vista-foredrag på Cappelen Damms klimaseminar
18.10.2011
Vista-foredrag om offentlig forvaltning av eiendom og ressurser: Hva skjedde på Fornebu?
10.10.2011
VISTA-FOREDRAG OM MAKROØKONOMISKE UTSIKTER
10.10.2011
Vista Analyse skal utrede samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distrikte
26.09.2011
Henrik Lindhjem ny redaktør i Samfunnsøkonomen
21.09.2011
Miljøskadelige subsidier bidrar til økte utslipp av klimagasser og store utgifter for fattige land.
14.09.2011
Annegrete Bruvoll Lead Author for FNs klimapanels femte hovedrapport
01.09.2011
Simen Pedersen til Vista
01.09.2011
Global meta-analyse av verdien av statistisk liv
20.08.2011
Verdien av biologisk mangfold og natur i Asia og Oceania
06.07.2011
Ny rapport: Økonomisk bærekraft i kommunene
16.06.2011
Ny rapport: Statlige tilsyns gebyrinntekter
11.06.2011
Ny rapport: Greening the economy: Nordic experiences and challenges
30.05.2011
Ny rapport: Utslippskutt i luftfart?
12.05.2011
Svarer folk annerledes på internettbaserte undersøkelser?
11.05.2011
Vista hjelper Verdensbanken i Asia
09.05.2011
Miljøpolitikk og lederskap – alternativer i et lite land?
04.05.2011
Ny rapport: Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk
13.04.2011
Jobb i Vista Analyse?
31.03.2011
Ny rapport: Biodrivstoff: hva er netto klimaeffekt?
22.03.2011
Hvordan reagerte kraftetterspørselen på pristoppene forrige vinter?
22.03.2011
Ny rapport: Internasjonale standarder for håndtering av miljømessige og sosiale forhold ved invester
01.03.2011
Nytten av samferdselsprosjekter undervurderes
18.02.2011
Rammeavtale om ekstern kvalitetssikring av statlige investeringer
17.02.2011
Store klimagevinster ved planting av sitkagran langs kysten
29.11.2010
Analyse fra Vista: Konsekvenser for utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet og Lofoten
15.11.2010
Klimaendringer vil påvirke framtidig velferd
07.09.2010
Raskere og smartere samferdselsutbygging
07.09.2010
Kinesere hos Vista
27.07.2010
Sharing monetary benefits from forests - conflict or cooperation?
10.05.2010
Improving environmental planning in China
30.04.2010
Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v.
27.04.2010
OPS – svaret på manglende veger og jernbane?
26.04.2010
Ny rapport viser at det er MILLIARDER Å SPARE PÅ Å FÅ UNGE I JOBB
09.04.2010
Klimastrategi i Vestfold fylkeskommune
25.03.2010
Miljøregnskap Autoretur 2009
16.03.2010
Ny kraftledning over Hardangerfjorden: En samfunnsøkonomisk optimal løsning?
20.01.2010
Klimatilpasning og reduserte utslipp av klimagasser
20.01.2010
Reisemålsutvikling – et bidrag til verdiskapning
20.01.2010
Økonometrisk modell; varmepumpenes bidrag til norsk energiforsyning i 2020
20.01.2010
Handelsanalyser
20.01.2010
Metodeverktøy for samfunnsøkonomiske analyser
03.12.2009
Kraftledninger over Hardangerfjorden – Lønnsomhet og alternativer
12.11.2009
Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland
18.12.2008
Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus-kommunene. HØRINGSVERSJON
25.09.2008
Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korr
27.03.2008
Offentlig Privat Samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk. Utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS – et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
25.10.2007
Helhetsplan for Sandefjord Lufthavn
22.08.2007
Makroøkonomiske analyser innen miljøområdet
31.05.2007
Evaluering av samfunnsfaglig klimaforskningsprogram
16.01.2007
Kunnskapsdugnaden: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet – den norske modellen
22.06.2006
Om rammebetingelser for energiomlegging i bygge- og eiendomssektoren i Norge
20.12.2005
Hvordan stimulere til økoeffektive innovasjoner gjennom en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk?
07.07.2002
Tariffer for utkoblbar kraft, en trussel mot energiomleggingen?