IKT og digitalisering

Bruken av IKT og digitaliseringen av samfunnet er i ferd med å transformere både samfunn og økonomi. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre, noe som legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon. Dette åpner mange nye muligheter, men også noen utfordringer for det offentlige og næringslivet, så vel som for folk flest.

Vista Analyse er usedvanlig godt posisjonert til å analysere og forstå denne transformasjonen og dens implikasjoner for hvordan samfunnet organiserer og bør organisere seg, og hva vi vinner og taper ved ulike valg og løsninger. Vi vurderer samfunnsøkonomiske effekter av IKT-løsninger og digitalisering i offentlig og privat sektor, vi studerer prisingsstrategier, vi analyserer sammenheng mellom IKT/digitalisering og innovasjon, vi analyserer sammenhengen mellom digitalisering og det grønne skiftet.

Utredninger fra den senere tid omfatter blant annet å utvikle metodikk for samfunnsøkonomisk analyse av felles databaseløsninger, prisingsstrategier for offentlige kart- og eiendomsdata, samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsvurderinger av digitaliseringsløsninger i ulike sektorer og organisasjoner. Vista Analyse har rammeavtale med Difi om samfunnsøkonomiske analyser på IKT-området.

| IKT og digitalisering

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website