Haakon Vennemo

Haakon Vennemo er Dr. Polit 1992 i samfunnsøkonomi og professor II ved Handelshøyskolen på OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har arbeidet i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, og flere år i ECON, blant annet som daglig leder. Siden 2010 har han vært partner i Vista Analyse, og fra 2016 også styreleder.

Haakon har meget bred erfaring som utreder og forsker. Gjennom karrieren har han deltatt i over 200 utredningsprosjekter og vært prosjektleder i mer enn 100 av dem. Han brukes også mye i Vista Analyses interne kvalitetssikring.

Haakons spesialitet er samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse, markedsanalyse og evaluering av tiltak, virkemidler og institusjonelle løsninger. Han gjennomfører samfunnsøkonomisk analyse innen en rekke samfunnssektorer, fra velferdsfeltet over transport, til miljø og energi. Han er erfaren i å utrede, konkretisere og verdsette ikke-prisede virkninger på ulike områder. I analysene inngår også usikkerhetsanalyse av nytte og kostnad, der Haakon og Vista som helhet benytter Monte Carlo simulering.

Haakon er en meget erfaren prosessleder og -fasilitator. Vistas utredningsprosjekter har som regel en tidshorisont og en karakter der jevn interaksjon og tett oppfølging med arbeidsgrupper, ledergrupper og interne seminarer hos oppdragsgiver er essensielt. Således omfatter Haakons prosjektdeltagelse mye mer enn selve det analytiske bidraget. Like viktig er det å forankre analysen hos oppdragsgiver og hente innspill og kunnskap fra oppdragsgiver.

Haakon har sterk forskerkompetanse gjennom ca 40 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter, bokkapitler mv.

Haakon arbeider også mye internasjonalt. Han har blant annet mer enn 20 års kontinuerlig erfaring med energi- og miljøanalyser for Kina.

Publikasjoner av Haakon Vennemo: