Forsinkelser på hovedveiene i Osloområdet koster trafikantene mer enn 5 milliarder kroner i året

Oslo, 04.07.2024

På oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har Vista Analyse utviklet en framkommelighetsindeks for sentrale hovedveier i Osloområdet. Indeksen reflekterer økt reisetid, redusert kjørekomfort og nyttetap knyttet til usikker reisetid. Indeksen baseres på registreringer av reisetid og trafikkvolumer og reisetider og forsinkelser verdsettes i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Indeksen kan dermed kobles direkte mot samfunnsøkonomiske effektivitetsmål.

Vi beregner et årlig nyttetap på mer enn 5 milliarder kroner knyttet til dårlig framkommelighet for de seks strekningene. Denne beregningen dekker seks av de mest trafikkerte strekningene i Osloområdet, men nyttetap knyttet til helgetrafikken er ikke inkludert. Samlet nyttetap knyttet til dårlig framkommelighet i Osloområdet er derfor betydelig høyere enn 5 milliarder kroner per år – og langt høyere enn beløpene som årlig kreves inn i bompenger i området.

En tydelig konklusjon fra arbeidet er at dagens løsning for bompengeinnkreving i Osloområdet bidrar positivt til framkommelighet i noen områder, men at presisjonen er lav. På fler av strekningene med størst forsinkelser (E18 gjennom Asker og Bærum og E6 gjennom Lillestrøm og Ullensaker) er det ikke bompenger. Stor reduksjon i trafikantenes forsinkelseskostnader kan derfor oppnås ved en omfordeling av bompengebelastningen til strekninger hvor det i dag ikke er brukerbetaling og en sterkere differensiering av takstene i dagens bomstasjoner.

Reduserte utslipp, effektivitet, sikkerhet og tilgjengelighet er overordnede målsettinger både i byvekstavtalen og i Oslopakke 3. Vi peker på at indikatoren for trafikkutvikling («Nullvekstmålet») er upresis og bør avgrenses til områder og veistrekninger hvor eksterne kostnader knyttet til miljø og sikkerhet er høye.

Rapporten kan leses her.


Kontakt

Prosjektleder: Tor Homleid

Epost: tor.homleid@vista-analyse.no

Telefon: +47 93 42 48 06

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR