Bilde: Kabelleger / David Gubler – Godstog på Saltfjellet (Lønsdal-Bolna), via: https://no.wikipedia.org/wiki/Nordlandsbanen#/media/Fil:CargoNet_Di_12_Euro_4000_Lønsdal_- _Bolna.jpg

Kostnadseffektive utslippsreduksjoner fra jernbanetransport

Oslo, 25.06.2024

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslipp i Norge. Utslipp fra jernbanen utgjør kun en liten andel av dem, men det er likevel viktig å undersøke hvordan også disse utslippene kan reduseres, hvis klimamålene skal nås. Vista Analyse og Metier har gjennomført en kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen KVU Green om hvordan man kan redusere utslippene fra de ikke-elektrifiserte jernbanestrekningene på Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Solørbanen.

Vi har utredet fem alternative konsepter: overgang fra diesel til biodiesel, hydrogen, batteri med delelektrifisering, elektrifisering, samt nullalternativet med fortsatt bruk av fossil diesel. Vi har beregnet tiltakskostnad for de ulike alternative konseptene og undersøkt realopsjoner, altså verdien av å utsette beslutningen inntil det foreligger mer informasjon. Dette er særlig relevant da det ventes rask teknologiutvikling av enkelte av teknologiene.

Vi anbefaler elektrifisering av strekningen Stjørdal–Steinkjer. Dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt og bidrar til betydelige utslippsreduksjoner.

For resten av Nordlandsbanen (strekningen Steinkjer–Bodø) viser analysen at konseptet Batteri med delelektrifisering er det samfunnsøkonomisk beste alternativet for å oppnå utslippsreduksjoner. Vi anbefaler at tiltak på strekningen utredes videre, for å avklare hvilket ambisjonsnivå for teknologisk utvikling av batterikjøretøy utbyggingen skal tilpasses og riktig tidspunkt for gjennomføring.

For de andre strekningene anbefaler vi å fortsette med dagens dieseltog i påvente av teknologiutvikling. Andre konsepter har høyere tiltakskostnader enn mange andre klimatiltak i samfunnet, og bør derfor ikke prioriteres.

Hvis det er viktig med raske utslippsreduksjoner fra jernbanen, kan dette realiseres ved å erstatte fossil diesel med biodrivstoff. Biodrivstoff kan også, i kombinasjon med andre energibærere, redusere kostnadene ved omstilling til nullutslippsløsning.

«Selv om alle sektorer skal bidra til utslippskutt, er det viktig å se tiltakene i hele økonomien i sammenheng, og se hvor man får størst klimaeffekt per krone,» sier prosjektleder Orvika Rosnes.  

Du kan lese rapporten vår i sin helhet her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR