Lokal- og regionalanalyse

Landets kommuner og fylker er i endring. Kommunereformen og regionreformen reduserer antall kommuner og fylker fram mot 2020 for å skape større og mer funksjonelle virksomheter. Samtidig er trenden at innbyggerne i større grad bosetter seg i de store tettstedene og byene, mens varehandel flyttes til næringsparker i utkanten av bysentra. Flere steder i landet pågår det også store infrastrukturprosjekter som vil ha stor betydning for regionene i framtiden.

Vista Analyse bistår både offentlig og privat sektor med analyse og prosessbistand knyttet til regional utvikling og byutvikling, handels- og næringsanalyse, strategi og planlegging for framtidig vekst og endring i bomønster i befolkningen.I Vista Analyse er det utarbeidet et omfattende modellapparat som brukes i lokal- og regionalanalyser. Nedenfor følger en omtale av de viktigste modellene:

Osaker: Næringsliv og sysselsetting etter arealbrukskategorier på 5-sifret NACE-nivå, data fra 2008, per kommune. Antall sysselsatte fordelt på kompetansearbeidsplasser, offentlige arbeidsplasser, plasskrevende handel og service, kundeintensiv handel og service, og ressursbasert og flyttbar produksjon.

Vistavare: Varehandelsomsetning på kommunenivå. Databasen viser handelslekkasje og –import, dekningsgrader og detaljert oversikt ned til enkelte vareslag. Databasen oppdateres årlig tilbake til år 2000 og er prisjustert.

Komstat: Status og utvikling siden 2009 på kommunalt nivå for arbeidsmarked, demografi, næringsliv, utdanningsnivå og kommuneøkonomi.

Publikasjoner under Lokal- og regionalanalyse:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR