Modeller og databaser

I Vista Analyse har vi et omfattende modellapparat til disposisjon for våre beregninger og analyser. Til modellene er det knyttet oppdaterte og omfattende databaser som kontinuerlig oppdateres. Vi omtaler her kort våre modellverktøy.

Nasjonal og regional økonomi

NOREG 2 – regional likevektsmodell for Norge: NOREG 2 er en ny regional generell likevektsmodell som kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært brukt i norsk økonomisk planlegging siden 1960-tallet, med regional modellering helt ned til kommunenivå. Modellen har fleksibel regioninndeling og sektorinndeling. Les mer om NOREG 2.

VISTA-VIRKNING: Denne makromodellen er basert på kryssløpsregnskapet fra Nasjonalregnskapet som gir en beskrivelse av leveranser til og fra alle næringene i økonomien. Modellen benyttes for å anslå de samlede indirekte og induserte ringvirkninger. Indirekte ringvirkninger er kryssløpsvirkninger bakover i verdikjeden, hvor produksjonen i den ene næringen avgjør produktinnsatsen fra de leverende næringene. Induserte ringvirkninger er multiplikatorvirkninger gjennom inntektsanvendelsen. Les mer om VISTA-VIRKNING .

KOMSAM: Modell som beregner økonomiske effekter av kommunesammenslåinger i byområder i Norge. Modellen er Excel-basert. Modellen beregner endringer i kommunal økonomi og endringer i langsiktige vekstbaner i regionen som følge av kommunesammenslåinger.

MERNYTTE Modell for netto ringvirkninger: Modellen bygger på teori for eksterne produktivitetsvirkninger av investeringer og bedriftslokalisering. Teorien kan bla forklare næringsklynger og andre klynger (byer). Modellen inkluderer også netto ringvirkninger av tilpasning i arbeidsmarkedet. Kalibrert til litteraturestimater.

OsAker: Klynge- og næringskategoriseringsverktøy som viser sysselsetting med en kategorisering av næringslivet som avklarer regionale variasjoner i arealbruk og lokaliseringspreferanser. Verktøyet skiller ut kompetansearbeidsplasser og produksjonsbedrifter samt arealkrevende virksomhet og publikumsintensiv virksomhet. Verktøyet brukes til å avlede næringslivets lokaliseringspreferanser og arealbruk. Tidsseriedata fra 2008.

VistaVare: Databasen inneholder omsetningsstatistikk i varehandel på fylkesnivå, kommunenivå og på bydelsnivå for de største byene, med beregnet dekningsgrad. Verktøyet gir dokumentasjon på regional variasjon i handelslekkasje og import av kjøpekraft og er godt egnet som empirisk dokumentasjon på sentralitetsnivå, regionale variasjoner, regional interaksjon og regional attraktivitet. Tidsseriedata fra 2000.

Kommune-attraktivitetsbarometer: Database som bygger på indikatorer for pendling, arbeidsmarked, kommunal tilrettelegging for næringsutvikling, demografi og kompetanse mv. Grunnlag er fra Kostra-databasen til SSB. Tidsseriedata fra 2008.

SP-barometer: Database med tidsseriedata for utvikling av omsetning og sysselsetting innen varer og tjenesteyting i og utenfor sentrum i 36 norske byer. Tidsseriedata fra 2008.

Utviklingsøkonomi

VISTA PUBLIC FINANCE MODEL: På grunnlag av disaggregert nasjonalregnskap og offentlig regnskap fremskriver modellen offentlige inntekter av ulike typer, og offentlige utgifter. Fremskrivninger kan alternativt hentes fra plandokumenter. På dette grunnlag beregner modellen ulike finanspolitiske indikatorer som budsjettunderskudd, gjeldsgrad mv. Modellen kan snus slik at budsjettunderskudd, gjeldsgrad mv bestemmer for eksempel offentlige utgifter. I petroleumsrike økonomier kan modellen brukes til å beregne størrelsen på petroleumsfond.

Transport

ADA: Modellverktøy der valg av transportmiddel, reiserute og avgang baseres på individuelle preferanser og et transporttilbud med tidsoppløsning. Dette gir nye muligheter sammenliknet med tradisjonelle modeller basert på gjennomsnittlige preferanser og aggregert transporttilbud.

InterCitymodellen: Modellverktøy for utvikling av markedsmodeller for regional persontransport, analyse av konkur­ranseflater mellom ulike transportformer. Brukes til å beregne trafikale konsekvenser av ny infrastruktur og endringer i transporttilbud.

MERKLIN Nytte-kostnadsmodell for jernbaneinvesteringer: Modellen beregner samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk nytte og kostnad av transportløsninger, inkludert investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader av infrastrukturen for bane og andre transportformer, og prissatte konsekvenser i forbindelse med støy, utslipp og helsevirkninger. Vista Analyse har løpende videreutviklet Merklin på vegne av Jernbaneverket de siste femten årene. Modellen er et alternativ til EFFEKT, som vi også er kjent med. Indirekte ringvirkninger av transport dekkes av vår modell MERNYTTE.

NYBIL økonometrisk estimert modell for bilvalg: Modellen er estimert på et datasett som inneholder samtlige bilkjøp fra 2004 t.o.m 2014. Med kunnskap om prisutvikling, avgiftsendringer og makroøkonomiske forhold er det estimert en valgmodell for å kunne teste effekten av endringer i bilavgiftene. Modellen er blant annet brukt til å analysere fremveksten av elbiler.

VEIVALG modell for transportvalg og transportkostnader. Modellen brukes blant annet til å beregne effekten av miljødifferensierte bompenger på trafikk og luftforurensning.

IKT og databaser

GEVINST Modell for usikker nytte av IKT: Gjennom etablering og frigivelse av databaser gis det mulighet for helt nye produkter og tjenester, eller helt nye måter å arbeide på i offentlig sektor. Nytten av dette parametriseres i Crystal Ball på grunnlag av ekspertvurderinger og tilgjengelig litteratur.

Usikkerhetsanalyse på prosjektnivå

Verktøyene Crystal Ball brukes som hovedregel i usikkerhetsanalyser.

Publikasjoner under Modeller og databaser:

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR