VISTA VIRKNING

Vista Analyses ringvirkningsmodell VISTA VIRKNING analyserer ringvirkninger av en investering i en næring eller en virksomhet på norsk økonomi. En investering påvirker resten av økonomien gjennom etterspørselsendringen etter innenlandske varer og tjenester som skapes av investeringen.

Ringvirkningsanalyser kan ha ulike fokus, men som regel analyseres omsetnings- og sysselsettingseffekter. Ringvirkningsmodellen er egnet til å analysere nasjonale, regionale og lokale produksjons-, verdiskapning- og sysselsettingseffekter, og illustrerer viktigheten av næringen eller virksomheten for næringslivet i den aktuelle kommunen, regionen eller for hele Norge.

Hovedtrekk

En ringvirkningsanalyse er i prinsippet et samfunnsregnskap og består som regel av fire standardiserte typer virkninger.

  1. Direkte virkninger
    I første omgang beregnes de direkte virkningene, dvs. omfanget (produksjonen og sysselsettingen) av næringen eller virksomheten som analyseres.
  2. Indirekte virkninger
    Neste ledd i analysen er de indirekte virkningene. Dette er ringvirkningene som oppstår hos næringens eller virksomhetens leverandører og underleverandører, og som kommer frem ved å følge effekten av impulsen bakover i verdikjeden.
  3. Induserte virkninger (konsumeffekter)
    Den verdiskapningen og sysselsettingen som skapes via de direkte og indirekte virkningene bidrar til inntekter for andre bedrifter og ansatte. I tillegg får det offentlige økte inntekter gjennom skatter og avgifter. De virkningene som oppstår gjennom denne inntektsopptjeningen og det videre konsumet i både privat og offentlig sektor utgjør de induserte virkningene.
  4. Katalytiske virkninger, som knytter seg til hvordan et tiltak eller en investering påvirker strukturen i økonomien, for eksempel at lokasjonen av en næring eller virksomhet påvirker andre virksomheters lokaliseringsvalg og bidrar til klynge- og kunnskapsdelingseffekter.

VISTA VIRKNING beregner de første virkningene i oversikten, mens de katalytiske virkningene presenteres verbalt i en komplett analyse ettersom disse er de mest kompliserte, og dermed mest usikre, effektene å anslå.

Datagrunnlaget

Modellen benytter kryssløpssammenhenger som viser leveransene fra hver næring til alle andre næringer, og helt til sluttanvendelse. Kryssløpet gir faste koeffisienter for leveranser av varer og tjenester mellom næringer som brukes til å anslå hvordan impulsen forplanter seg i økonomien.

Modellen bygger på Nasjonalregnskapets kryssløp av varer og tjenester mellom næringene fordelt på 64 næringer, samt sektorfordelt omsetnings-/drifts- og sysselsettingstall fra SSB. Næringene kan aggregeres til ønsket nivå i hver analyse.

Ringvirkningsanalyser gjennomført av Vista

Vista Analyse har gjennomført en rekke ringvirkningsanalyser for private og offentlig aktører innenfor en rekke temaer/områder:

VISTA VIRKNING
Kontaktperson
Tjeneste Modeller og databaser

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR